OpenBSD VMM kasutamine

Allikas: Imre kasutab arvutit

Sissejuhatus

Operatsioonisüsteem OpenBSD v. 6.1 võimaldab kasutada virtuaalseid arvuteid. Lisaks on v. 6.1 koosseisus man switch lahendus, mis peaks kunagi asendama man bridge.

Mõisted

 • vmm - virtual machine monitor
 • vmd - deemon, mis haldab virtuaalseid arvuteid
 • vmctl - vmd deemoni juhtimise utiliit
 • bridge - nn legacy virtuaalne võrguseade
 • switch - nn uus virtuaalne võrguseade
 • vio - virtuaalne arvuti võrguseade
 • /etc/firmware/vmm-bios - virtuaalne arvuti kaustab vaikimisi seda bios'i

Tööpõhimõte

Virtualiseerimist saab kasutada ainult sobiva riistvaraga, tavaliselt kaasaegne riistvara sobib ja sellest annab tunnistust

# dmesg | grep ^vmm
vmm0 at mainbus0: VMX/EPT

Virtuaalsete arvutite kasutamist kirjeldab selline skeem

  vm1       vm2       vm3
 10.10.10.11   10.10.10.12   10.10.10.13  -  gw 10.10.10.254
  _____      _____      _____
 |   |     |   |     |   |
 |   |     |   |     |   |
 |_____|     |_____|     |_____|
   |  vio0    |  vio0    |  vio0
   |        |        |
   |        |        |
  --|---------------|---------------|---- virtuaalne võrk
           |
          __|__
  tap0, tap1 .. |   | host arvuti
         |   | vehter0 - 10.10.10.254
  switch0 või  |_____| 
  bridge0     | | 
        em0 | | em1

        füüsiline võrk

kus

 • vmN - virtuaalsed arvutid
 • vio0 - virtuaalsetes arvutites olevad võrguseadmed (ip aadressidega 10.10.10.11 ... ning vaikelüüsiga 10.10.10.254)
 • em0, em1 - füüsilise arvuti võrguseadmed
 • tapN - virtuaalsete arvutite võrguseadmetele vastavad füüsilises arvutis olevad võrguliidesed
 • host arvutis on seadistatud käima nn legacy bridge0 seade või kaasaegne switch0 seade
 • vether0 - seade on vajalik switch0 kasutamisel, selleks, et host ise näeks virtuaalsete arvutite võrku
 • bridge või switch seadme abil saab ühendada kokku virtuaalsete arvutite võrgu füüsilise võrguga
 • host - füüsiline arvuti
 • jooned tähistavad võrguühendusi (virtuaalsel arvutil võib olla ka enam kui üks võrguliidest)

Üks nö töövoog virtuaalsete arvutitega tegelemisel võiks olla

 • tekitada host arvutisse switch seade käisiti
 • moodustada virtuaalsed arvutid käsitsi
 • seadistada /etc/switchd.conf, /etc/vm.conf ja /etc/hostname.* seadistusfailid selliselt, et host arvuti operatsioonisüsteemi alglaadimisel käivitatakse võrk ja virtuaalsed arvutid automaatselt

Väited

 • man switch ei oska kasutada vlan silte
 • virtuaalse arvuti plokkseadmetele vastavad failid host arvuti failisüsteemis tõmmistena

Ettevalmistused

Enne virtuaalsete arvutite kasutamist maksab läbi mõelda

 • mida virtuaalsed arvutid tegema hakkavad
 • kus host arvuti failisüsteemis hakkavad asuma virtuaalsete arvutite plokkseadmetele vastavad tõmmis failid
 • kuidas hakkab tööle võrk (millised seadmed omavahel kokku ühendatakse, kas bridge või switch abil)
 • kui palju mälu jt ressursse saavad virtuaalsed arvutid kasutada

Käesoleval juhul on valitud

 • virtuaalsete arvutite tõmmised asuvad /srv/vm kataloogis
 • install materjal asub kataloogis /srv/vm-install
 • võrk on korraldatud man switch abil

Veenduda, et virtuaalse arvuti bios tõmmis on olemas, nt

# fw_update
vmm-firmware-1.10.2p2: ok

# ls -ld /etc/firmware/vmm-bios*                            
-rw-r--r-- 1 root bin 65536 Mar 27 17:59 /etc/firmware/vmm-bios
-rw-r--r-- 1 root bin  7639 Mar 27 17:59 /etc/firmware/vmm-bios-license

Tõenäoliselt on vaja lülitada host arvutis sisse ruutimine

# sysctl -w net.inet.ip.forwarding=1

parem

# cp /etc/examples/sysctl.conf /etc/sysctl.conf
# grep net.inet.ip.forwarding /etc/sysctl.conf
net.inet.ip.forwarding=1    # 1=Permit forwarding (routing) of IPv4 packets

ning paketifiltris kasutada nt src nat teisendusi, nt

# cat /etc/pf.conf
..
set skip on lo
match out on egress inet from !(egress:network) to any nat-to (egress:0)
...

Virtuaalsetesse arvutitesse saab praktiliselt paigaldada ainult 6.1+ versioon OpenBSD operatsioonisüsteemi. Install materjal peab olema kasutada nt host arvuti failisüsteemist

# ls -ld /srv/vm-install/*
-rwxr-xr-x 1 root wheel   9431142 Apr 16 15:19 /srv/vm-install/bsd.rd
-rw-r--r-- 1 root wheel  294092800 Apr 16 17:19 /srv/vm-install/install61.fs

switch kasutamine

vether seadme moodustamiseks, nii ta tekib ka alglaadimise järel automaatselt

# cat /etc/hostname.vether0
inet 10.10.10.254/24
# sh /etc/netstart vether0

Käsitsi switch tekitamiseks sobib öelda

# ifconfig switch0 create

ning lisada sinna vether liides nö lokaalses režiimis

# ifconfig switch0 addlocal vether0

Arvuti alglaadimisel käivitab switchi sobivalt

# cat /etc/hostname.switch0
up
!rcctl -f start switchd
!switchctl connect /dev/switch0
!ifconfig switch0 addlocal vether0
!ifconfig vether0 up

Switchi käsitsi käivitamiseks tuleb käivitada flow controller switchd ning ühendada switch flow kontrolleriga

# /etc/rc.d/switchd -f start
# switchctl connect /dev/switch0

Alglaadimiseks, aga seda pole vaja kuna käivitatakse hostname.switch0 seest

# rcctl set switchd status on

bridge kasutamine

TODO

Virtuaalse arvuti moodustamine ja käivitamine

Virtuaalse arvuti plokkseadmele vastava tõmmise tekitamiseks sobib öelda

# mkdir /srv/vm
# cd /srv/vm
# vmctl create vm1.drive -s 2g 
vmctl: imagefile created

Enne vmctl käsude andmist peab töötama vmd protsess, alustuseks sobib see käivitada tühja või puuduva seadistusfailita /etc/vm.conf

# /etc/rc.d/vmd -f start

Alglaadimisel käivitamiseks

# rcctl set vmd status on

Virtuaalse arvuti paigaldamiseks sobib öelda

# vmctl start "vm1" -c -m 1G -i 1 -d vm1.drive -d /srv/vm-install/install61.fs -b /srv/vm-install/bsd.rd

kus

 • "vm1" - virtuaalse arvuti nimi
 • -c - käivitatud arvutile ühendatakse konsool külge
 • -m - mälu
 • -i - võrguliideste hulk
 • -d - virtuaalise arvuti plokkseadmed, järjekorras
 • -b - millega arvuti käivitatakse, installeriga

Seejärel käivitub arvuti ja installer ning tuleb läbida installer tavalisel viisil. sd0 on arvuti enda plokkseade, sd1 on install61.fs materjal. Peale paigaldust sobib lõpus öelda

# halt -p

host arvutis saab jälgida virtuaalse arvuti olukorda

# vmctl status 
  ID  PID VCPUS MAXMEM CURMEM   TTY    OWNER NAME
  3 71875   1  1.0G  169M  ttyp3     root vm1

Paigaldatud arvuti käsitsi käivitamiseks sobib öelda (st ilma vm.conf failita)

# vmctl start "vm1" -c -m 1G -i 1 -d vm1.drive

seejuures maksab tähele panna, et host'i tekib võrguseade tapX, nt tap0 ja selle ühendamiseks switchiga sobib öelda

# ifconfig switch0 add tap0

Tulemus paistab nii, nüüd peavad saama host ja virtuaalne arvuti üksteist pingida

# ifconfig switch0                                             
switch0: flags=41<UP,RUNNING>
    description: switch1-local0
    index 31 llprio 3
    groups: switch
    datapath 0x19a7a825507b982d maxflow 10000 maxgroup 1000
    tap0 flags=0<>
        port 33 ifpriority 0 ifcost 0
    vether0 flags=1000<LOCAL>
        port 4294967294 ifpriority 0 ifcost 0

Töötava arvuti konsoolile saab külge ühenduda

# vmctl console ID

Taustal töötab

root   13266 0.0 0.0  408 1312 p1 I+p  3:38PM  0:01.65 /usr/bin/cu -l /dev/ttyp2 -s 9600

Konsoolist saab lahti (klaviatuuri abil shift+tilde klaht kaks korda ja punkti klahv) abil

~~.

Virtuaalse arvuti riistvara paistab selline, protsessor sama mis host arvutil

# sysctl hw                              
hw.machine=amd64
hw.model=Intel(R) Pentium(R) CPU J3710 @ 1.60GHz
hw.ncpu=1
hw.byteorder=1234
hw.pagesize=4096
hw.disknames=sd0:a35570cddd43a473
hw.diskcount=1
hw.sensors.vmmci0.timedelta0=-289.509179 secs, OK, Sun Apr 16 19:07:46.461
hw.cpuspeed=1600
hw.vendor=OpenBSD
hw.physmem=1056956416
hw.usermem=1056944128
hw.ncpufound=1
hw.allowpowerdown=1

Virtuaalsete arvutite töötamisega kaasnevad sellised protsessid, lisaks muudele kaasneb iga virtuaalse arvutiga üks vmd protsess

# ps aux | grep vm   
_vmd   55137 0.0 0.0  1168 1656 ?? Isp  7:02PM  0:00.03 vmd: control (vmd)
root   32399 0.0 0.0  1104 1564 ?? Is   7:02PM  0:00.02 vmd: priv (vmd)
root   46264 0.0 0.0  1404 1588 ?? Isp  7:02PM  0:00.01 /usr/sbin/vmd
_vmd   38095 0.0 0.0  1240 1716 ?? Isp  7:02PM  0:00.02 vmd: vmm (vmd)
_vmd   34198 0.0 0.4 1051300 73836 ?? Ip   7:02PM  3:11.36 vmd: vm1 (vmd)
_vmd   4400 0.0 0.4 1051296 72796 ?? Ip   7:02PM  3:11.72 vmd: vm2 (vmd)

vm.conf kasutamine

Selleks, et arvuti juba paigaldatud ja seadistatud arvuti käivitamine toimuks hõlpsamini sobib kasutada nt sellist vmd seadistusfaili /etc/vm.conf

# cat /etc/vm.conf 

switch "local0" {
    interface switch0
}

vm "vm1" {
    memory 1G
    disk "/srv/vm/vm1.drive"
    interface {
     switch "local0"
    }
}

vm "vm2" {
    memory 1G
    disk "/srv/vm/vm2.drive"
    interface {
     switch "local0"
    }
}

kus

 • füüsilises arvutis olevale switch0 seadmele viidatakse vm.conf failis local0
 • arvuteid saab käivitada lihtsustatult, nt
# vmctl start vm2

Märkused

 • Tundub, et mingil hetkel võib peale virt arvutis halt -p ütlemist tekkida selline olukord
# vmctl status 
  ID  PID VCPUS MAXMEM CURMEM   TTY    OWNER NAME
  -   -   1  1.0G    -    -     root vm1
  -   -   1  1.0G    -    -     root vm2

kui ühtegi virtuaalset arvutit ei tööta, siis lahenduseks sobib vmd protsessi stop ja start

# rcctl -f stop vmd
# rcctl -f start vmd

Kasulikud lisamaterjalid